aklukes.cz - Advokátní kancelář, Jan Lukeš

Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby formou:

- přípravy právních dokumentů,
- konzultací,
- zastupování v soudních řízeních a v řízeních před dalšími institucemi,
- zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta.
Poskytujeme právní služby v následujících oblastech práva: 

Právo obchodních společností
Základní pracovní náplní advokátní kanceláře je oblast práva obchodních společností, která zahrnuje veškeré aspekty vztahující se k zakládání společností, jejich registraci a zajištění úpravy právních poměrů společnosti po celou dobu jejího fungování. Do této oblasti patří mimo jiné:

ˇ zakládání společností a prodej již založených společností
ˇ správa korporačních záležitostí společnosti, konzultace při vytváření formy řízení společnosti
ˇ zajišťování a registrace změn ve společnostech (změny statutárních orgánů, obchodních firem, předmětu podnikání atd.)
ˇ organizace valných hromad, zasedání představenstev a dozorčích rad
ˇ změny stanov a společenských smluv, případně dalších dokumentů různých forem společností
ˇ zvyšování / snižování základního kapitálu
ˇ převody obchodních podílů a akcií
ˇ úprava vztahů mezi společností a členy jejích orgánů (např. příprava smluv o výkonu funkce)
ˇ poradenství v otázkách práv akcionářů, resp. společníků
ˇ plnění registračních a oznamovacích povinností
Advokátní kancelář poskytuje právní služby spojené s podnikáním a investování zahraničních osob v České republice, ať formou zakládání společností zahraničních osob nebo formou zakládání organizačních složek zahraničních osob.

Zpět na seznam


Fúze, převzetí jmění, rozdělení a prodeje podniků
Právní služby kanceláře v oblasti fúzí, rozdělení, převzetí jmění a prodejů podniků zahrnují zpracování informačního projektového dokumentu pro konkrétní případ, zpracování harmonogramu transakce, vedení projektu, přípravu a zpracování všech smluvních podkladů vztahujících se k transakci, zpracování dalších podkladů potřebných pro formální průběh transakce a průběžné poradenství během projektu. Advokátní kancelář rovněž koordinuje zpracování účetní a daňové problematiky v rámci projektu a spolupracuje se všemi osobami zúčastněnými na transakci jakožto konzultant při řešení jejich vztahů s věřiteli, akcionáři, zaměstnanci, příp. obchodními partnery. Bohaté zkušenosti právníků advokátní kanceláře s úspěšně dokončenými procesy fúzí, převzetí jmění a prodejů podniků i jejich částí a orientace v účetních a daňových souvislostech, které není možno získat jinak než praktickými poznatky, zaručují zpracování takových projektů na nejvyšší odborné úrovni.

Zpět na seznam


Závazkové vztahy
Advokátní kancelář nabízí klientům vypracování právních rozborů a přípravu smluv a jiných právních dokumentů dle potřeb klienta. Advokátní kancelář posuzuje, vypracovává a pomáhá sjednat smlouvy ve všech oblastech obchodního a občanského práva, včetně specifických otázek. Klienti kanceláře oceňují možnost podpory právníka při dojednávání podmínek smlouvy. Advokátní kancelář poskytuje poradenství i ve věcech sporů vzniklých z již uzavřených smluv.

Zpět na seznam


Právní vztahy k nemovitostem 
Právníci advokátní kanceláře jsou činní jako právní poradci v akvizicích týkajících se nemovitostí a v developerských projektech. Právní služby v tomto případě zahrnují provedení právního due diligence, zpracování návrhů smluv a jednání o jejich podmínkách se smluvním partnerem klienta, organizace projektu a případné zastoupení klienta v průběhu registrace změn vlastnických vztahů. Kancelář zastupuje klienty ve věcech nákupu a prodeje nemovitostí, financování obchodů s nemovitostmi, při uzavírání smluv vztahujících se k užívání nemovitostí (věcná břemena, nájemní smlouvy, zástavní práva atd.). Poskytujeme také poradenství související se společenstvím vlastníků jednotek, včetně jeho založení.

Zpět na seznam


Veřejné zakázky
Advokátní kancelář se zabývá též poradenstvím v oblasti veřejných zakázek. Poskytujeme právní služby pro klienty jako uchazeče a rovněž jako zadavatele v řízeních o zadávání veřejných zakázek. Zastupujeme rovněž účastníky zadávacího řízení ve věci námitek proti rozhodnutí zadavatele a stížností k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zpět na seznam


Cenné papíry, kapitálové trhy, bankovnictví
Poskytujeme právní služby při řešení konkrétních problémů vyplývajících z regulace bankovního trhu, zpracování smluvních podkladů pro oblast bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s cennými papíry atd. Advokátní kancelář nabízí své služby při zajišťování emisí cenných papírů, resp. dluhopisů a při jednání s příslušnými institucemi atd.

Zpět na seznam


Hospodářská soutěž
Kancelář se při své činnosti zabývá otázkami kartelového práva, zneužití dominantního, resp. monopolního postavení na trhu, spojování soutěžitelů. Advokátní kancelář zastupuje klienty v řízeních vedených před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Právníci advokátní kanceláře mají zkušenosti v řešení sporů z nekalosoutěžního jednání - zejména parazitování na pověsti, porušování obchodního tajemství, klamavé označení zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny atd. a v zastupování klientů v soudních řízeních a v jednání s ostatními soutěžiteli.

Zpět na seznam


Právo duševního vlastnictví
Advokátní kancelář poskytuje svým klientům služby v oblasti práv k patentům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům a v oblasti autorských práv. Advokátní kancelář zastupuje klienty v řízení ohledně registrace u Úřadu průmyslového vlastnictví, zpracovává odpovídající smlouvy umožňující využití duševního vlastnictví, včetně smluv licenčních. Advokátní kancelář zastupuje klienty v otázkách ochrany autorských práv a práv z ochranných známek pro případ jejich porušení ze strany třetích osob, a to jak před soudy, tak v jednáních s protistranou.

Zpět na seznam


Pracovní právo
Advokátní kancelář poskytuje asistenci při řešení právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pro individuální případy i v případě řešení komplexních pracovněprávních pravidel v rámci společnosti klienta. Advokátní kancelář zejména

ˇ zpracovává pracovní smlouvy
ˇ připravuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zpracovává dohody o převzetí odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování atd.
ˇ zpracovává interní pracovněprávní předpisy
ˇ poskytuje právní pomoc v souvisejících pracovněprávních otázkách
ˇ zpracovává podklady při skončení pracovního poměru
ˇ zastupuje zaměstnavatele nebo zaměstnance před soudem v pracovněprávních sporech

Zpět na seznam


Poradenství při vymáhání pohledávek
Advokátní kancelář zastupuje klienty v soudních a rozhodčích řízeních při vymáhání pohledávek a využívá své zkušenosti při vymáhání pohledávek prostřednictvím soudních exekutorů či soudního výkonu rozhodnutí. Advokátní kancelář je rovněž připravena zastupovat klienty v insolvenčních a likvidačních řízeních vedených proti majetku jejich dlužníků.

Zpět na seznam
(c)2005-15 JL • PHP programming & HTML construction - webmaster@octopusengine.eu