aklukes.cz - Advokátní kancelář, Jan Lukeš

Aktuality...
Zde naleznete aktuality týkající se na?ich aktivit a významné nebo zajímavé změny v právních předpisech v právních oblastech, kterými se zabýváme.

Kancelář

Právní předpisy

Dne 1.7.2009 vstoupil v účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, dle kterého dochází k povinnému zřizování datových schránek právnickým osobám, fyzické osoby (včetně fyzických osob podnikajících) si mohou nechat zřídit datovou schránku na žádost. Více o datových schránkách.

Dne 1.7.2009 vstoupila v účinnost tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 7/2009 Sb., kterou se mimo jiné mění způsob doručování účastníkům soudního řízení a jejich zástupcům. Nemá-li účastník zřízenu datovou schránku, bude mu doručováno do místa trvalého pobytu (popř. na adresu pro doručování, kterou nahlásil na svém obecním úřadě) v případě fyzické osoby, na adresu místa podnikání v případě podnikající fyzické osoby a na adresu sídla právnické osoby. V případě, že účastník nebude na této adrese zastižen, bude zásilka až na výjimky (např. platební rozkaz, výzva k vyjádření k žalobě pod sankcí uznání nároku, předvolání k přípravnému jednání) považována 10. dnem za doručenou. Touto novelou dále dochází ke zvýšení koncentrace soudního řízení (veškeré rozhodné skutečnosti musí být zásadně tvrzeny a důkazy označeny do konce přípravného jednání, soud může výjimečně na žádost účastníka poskytnout hůtu v maximální délce 30 dnů), zavedení prvků advokátského procesu, posílení postavení notáře v dědickém řízení, zvýšení hranice bagatelních sporů (tedy těch, kde nelze podat opravný prostředek) aj.

Dne 1.9.2009 nabude účinnosti převážná část zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), který blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace. Další informace o antidiskriminačním zákoně.

Dne 20.7.2009 nabyl účinnosti zákon č. 215/2009 Sb., kterým se mimo jiné novelizuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve věcech oceňování nepeněžitého vkladu znalcem při zvyšování základního kapitálu. Novela stanoví podmínky pro poskytování finanční asistence ze strany společnosti, kterou se rozumí poskytnutí zálohy, půjčky, úvěru nebo jiného peněžitého plnění anebo poskytnutí zajištění pro účely získání podílů ve společnosti. Bližší informace o novele obchodního zákoníku.

Dne 20.7.2009 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 218/2009 Sb., který mimo jiné upřesňuje podmínky pro nařízení předběžných opatření. Touto novelou došlo ke snížení částky jistoty, kterou je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, a to na 10.000,- Kč a v obchodních věcech na 50.000,- Kč. Dále došlo k zavedení nového typu řízení - řízení o určení data narození nebo úmrtí.
(c)2005-15 JL • PHP programming & HTML construction - webmaster@octopusengine.eu